• 1
  • 2
  • 3

اگر هنوز برای یادگیری جدی انگلیسی قانع نشدید یا می‌خواهید به بقیه‌ی دوستانتان یک انگیزه‌ی قوی بدهید این ۱۳ دلیل یادگیری انگلیسی را بخوانید:

- زبان انگلیسی پرمخاطب‌ترین زبان استفاده‌ شده‌ی دنیاست. در کل زمین حدود ۴۰۰ میلیون نفر انگلیسی‌ زبان وجود دارد

معرفی آزمون MSRT یا همان MCHE

آزمون MSRT در واقع همان MCHE است که توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تغییر پیدا کرده است. اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در قالب چهار مهارت شنیداری، درک مطلب، لغت و ساختار مورد آزمایش قرار می گیرد. مدرک این آزمون تنها در داخل کشور اعتبار دارد.

Intensifiers  (قیود تشدید)

: بسیار (خیلی)much , very , so , quite , pretty , far + adj / adv بیش از حد، بسیارtoo + adj / adv این چای داغ است This tea is hot این چای برای نوشیدن بیش از حد داغ است This tea is too hot to drink این اقیانوس بسیار عمیق است This ocean is far / pretty deep این اقیانوس برای اکتشاف بیش از حد عمیق است This ocean is too deep to explore نکته: گاهی اوقات این قیود یکدیگر را نیز تشدید می کنند. هر گاه پس از too قید تشدید بیاید به معنی بسیار است نه بیش از حد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com