کتاب-خشکسالی-و-حاصل-خیزی-480x318
کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک

کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک

نوشته شده در Uncategorized 448 بدون نظر

کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک

با مقدمه ای از پروفسور پرویز کردوانی

نویسندگان: دکتر زهرا حجازی زاده، سعید جوی زاده، دکتر صفورا اسدی کپورچال، دکتر نصرت الله نجفی، الهام شمس آبادی

قیمت: 20000 تومان

تلفن جهت سفارش کتاب: 09382252774-07132320953

انتشارات آکادمیک

ویژه دانشجویان رشته های محیط زیست، کشاورزی، منابع طبیعی، جغرافیا، و…..

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: مفاهیم خشکسالی

1-1 نیاز به تحقیق پیرامون موضوع خشکسالی

2-1 تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی

3-1 تأثیر خشکسالی های جهان در طول دهههای اخیر

1-3-1- امریکای شمالی

2-3-1 اروپا

3-3-1 آسیا

4-3-1 استرالیا

5-3-1 آفریقا

4-1 خشکسالی  به عنوان یک مخاطره طبیعی

5-1 تعاریف خشکسالی

6-1 طبقهبندی خشکسالی ها

7-1 شاخصهای خشکسالی

1-7-1 شاخص بارش استانداردشده

2-7-1 شاخص شدت خشکسالی  پالمر (PDSI)

3-7-1 شاخص رطوبت محصول(CMI)

4-7-1 شاخص ذخیرهی آب سطحی(SWSI)

5-7-1 شاخص شرایط پوشش گیاهی(VCI)

6-7-1 شاخص بارش مؤثر (EP)

7-7-1 شاخص کمبود رطوبت خاک

8-7-1 شاخص روانآب استانداردشده (SRI)

9-7-1 بر اساس سنجش از دور

10-7-1 پایش خشکسالی  (Drought Monitoring=DM)

1-10-7-1 مقایسهی بعضی شاخصهای خشکسالی

8-1 شناسایی خشکسالی

9-1 استفاده از اقلیمشناسی گذشته در مطالعات خشکسالی

1-9-1 بازسازی حلقههای درختان برای مطالعهی خشکسالی

2-9-1 استفاده از توربزارها برای مطالعات خشکسالیهای دیرینه

10-1 رابطهی بین خشکسالی و شاخصهای اقلیمی بزرگمقیاس

1-10-1 رابطهی بین خشکسالی  کشاورزی و شاخصهای اقلیمی بزرگمقیاس

فصل دوم : حاصلخیزی خاک چیست؟

1-2 تاریخچه خاک و حاصلخیزی آن

2-2 حاصلخیزی خاک در ایران

3-2 عناصر غذایی ضروری گیاه

4-2 طبقه بندی عناصر ضروری رشد گیاه

5-2 عوامل مؤثر بر حاصلخیزی خاک

1-5-2 اسیدیته خاک

2-5-2 مواد آلی

5-3-2  املاح خاک

4-5-2 کلوئیدهای خاک

5-5-2 بافت خاک

6-5-2 ساختمان خاک

7-5-2 ظرفیت نگهداری آب در خاک

8-5-2 وزن مخصوص ظاهری خاک

9-5-2 ظرفیت تبادل کاتیونی

10-5-2 درصد اشباع بازی

11-5-2 کانی شناسی خاک

12-5-2 موجودات درون خاک

13-5-2 رس های خاک

فصل سوم: مروری کلی بر تنش خشکسالی در گیاهان

1-3 تأثیر نقش خشکسالی بر گیاهان

1-1-3 رشد و باروری گیاه

2-2-3 روابط آبی گیاه

3-1-3 جذب و ترکیب مواد معدنی

4-1-3 برداشت نوری و تثبیت کربن

2-3 مکانیزمهای مقاومت به خشکسالی

1-2-3 سازگاریهای مورفولوژیکی

1-1-2-3 فرار از خشکسالی

2-1-2-3 اجتناب از خشکسالی و انعطافپذیری فنوتیپی

2-2-3 سازگاریهای فیزیولوژیکی

1-2-2-3 تنظیمات اسمزی

2-2-2-3 مواد رشددهنده گیاه

3-2-2-3 سیستم دفاع آنتیاکسیدان

3-2-3 مکانیزم مولکولی

3-3  مدیریت تنش خشکسالی

1-3-3 روشهای انتخاب و پرورش

2-3-3 انتخاب یاری شده با نشانگر

3-3-3 بیوتکنولوژی

4-3-3 کاربرد برونزاد هورمونها و اسموپروتکتانتها

فصل چهارم: مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تنش خشکسالی در گیاهان

1-4 تأثیر تنش خشکسالی بر وضعیت تغذیهی گیاهان

2-4 مدیریت عناصر غذایی هنگام کاهش تأثیر منفی تنش خشکسالی در گیاهان

3-4 مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در شرایط تنش خشکسالی

5-4 نقش عناصر پرمصرف در فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش خشکسالی

1-5-4 نیتروژن

2-5-5 فسفر

3-5-4 پتاسیم

4-5-4 منیزیم

5-5-4 کلسیم

6-5-4 گوگرد

6-4 تأثیر عناصر کممصرف بر فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش خشکسالی

1-6-4 روی

2-6-4 بُر

3-6-4 مس

1-7-4 سیلیسیم

2-7-4 سلنیوم

3-7-4 کبالت

8-4 روش کشاورزی سنتی بر خاکها

1-8-4  تأثیر فرسایش خاک بر حاصلخیزی خاک

9-4 اجزای آلی مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک

1-9-4 کود سبز و بقایای گیاهی

2-9-4 کودهای دامی، کمپوست و ورمیکمپوست

3-9-4 بایوچار

10-4 کودهای زیستی

11-4 روش کشت

12-4 محرکهای رشد آلی

1-12-4 اسیدهای هومیک

1-1-12-4 افزایش مقاومت گیاهان به خشکسالی با مصرف مواد هومیکی

2-1-12-4 منبع و روش تولید مواد هومیکی در طبیعت:

2-12-4 اسید فولویک

3-12-4 اسیدهای آمینه و محصولات پروتئینها:

4-12-4 عصاره جلبک دریایی

5-12-4 هورمونهای رشد گیاهی

13-4 مهندسی ژنتیک و نقش آن در افزایش مقاومت گیاهان به تنش‌‌خشکسالی

14-4 گیاهان عنصر-کارا و افزایش مقاومت به تنش خشکسالی

15-4 محدودیتهای موجود در استفاده از روش مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک

فصل پنجم: نقش قارچهاي ميکوريز آربسکولار در حاصلخیزی خاک

1-5  سابقه شناخت و رده بندي

2-5  ميکوريز آربسکولار

3-5 نحوه تشکيل رابطه همزيستي بين قارچ و گياه

4-5 تأثيرهاي عمومي ميکوريز آربسکولار

1-4-5 رشد گیاه

2-4-5 جذب عناصر غذايي

3-4-5 توازن آبي

4-4-5 مقاومت در برابر آفات و بيماري هاي ريشه

5-4-5 تأثير قارچهاي ميکوريز آربسکولار بر ساختمان خاک

6-4-5 تأثير قارچهاي ميکوريز آربسکولار برچرخه عناصر غذايي

5-5 نقش قارچهای میکوریز در کاهش تأثیر تنش خشکسالی بر رشد گیاهان

6-5 ساز و کارهای گیاهان همزیست با میکوریز آربسکولار برای مقابله با خشکسالی

7-5- پاسخهای بیوشیمیایی- متابولیکی گیاهان همزیست با قارچها به خشکسالی

2-7-5 حفاظت در برابر تنش اکسایشی: متابولیتهای آنتیاکسیدانی

8-5  پاسخهای فیزیولوژیکی گیاهان همزیست با میکوریز آربسکولار به خشکسالی

1-8-5  فرایندهای بیرونی اثرگذار بر روابط گیاه-آب

2-8-5 نقش زیرزمینی سیستمهای ریشهای و قارچمیکوریز آربسکولار

9-5 مبنای ژنتیک مولکولی روابط آبی در میکوریز آربسکولار در خشکسالی

1-9-5 انتقال دهندههای آبی پروتئین غشایی

فصل ششم: فيزيك خاك و عوامل مؤثر بر آن

1-6 فیزیک خاک

1-1-6 شوري خاك

2-6 گسترش خاكهاي شور و سديمي در جهان و ايران

3-6 منشاء شوري خاك

4-6 اندازهگيري شوري خاك

5-6 نفوذ آب به خاك

6-6  فرسايش خاك

1-6-6 فرسايش آبي

2-6-6 فرسايش بادي

فصل هفتم : تإثیر خشکسالی بر فرایند فیزیکی خاک

1-7  تغيير اقليم و تأثیر آن بر خاک

2-7 خشكسالي و نفوذپذيري خاك

3-7 خشكسالي و تبخير و تعرق

4-7 خشكسالي و محتواي رطوبتي خاك

5-7  تاثير بافت خاك و تغيير اقليم بر عملكرد محصول

6-7  خشكسالي و فرسايش خاك

7-7 خشكسالي و شوري خاك

8-7 راهكارهاي مقابله با خشكسالی

منابع فارسی

منابع لاتین

 

 دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com